۲۵

چه  حس بدیه….۲۵ روز  دیگه کل زندگیم تو ۴ ساعت جهت میگیره.امیدوارم موفق شم.۷ سال تو سمپاد جر خوردم اگه نتیجه نگیرم خیلی زور داره .