سندرم افسردگی بی‌نشانگان

بعضی روزا هست حالت گرفته ، خرابی ، نابودی ، خودتم نمیفهمی چته . دوست داری سرتو بکوبی به دیوار ، حال و حوصله هیچ‌کاری و هیچ‌کس رو نداری . نوعی افسردگی نهفته که بعضی وقتا فرصت پیدا میکنه و میزنه بیرون . مثل یه ادم بیمار که تو زندانِ هر از گاهی سرشو از میله میاره بیرون فریاد میزنه . دوست دارم اسمشو بذارم “سندرم افسردگی بی‌نشانگان” . /پایان/