چاپ آخر 

و اشک هایم را به پاک ترین فرشته ای تقدیم میکنم که همه چیزم بود ، هست و خواهد بود . اگر چه دیگر نیست . اگرچه که عوالم ما جداست ولیکن این قلب است که پلی میان دنیاهاست و فرشته ها در قلب زنده خواهند ماند … و این فیلمی بود که تیتراژ پایان نداشت.

خرداد ٩۵